מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מועדון הלקוחות

הגדרות
1.1 "המועדון" או "מועדון הלקוחות" - מועדון הלקוחות 'Super Friends' של קבוצת בריל (כהגדרתה להלן);

1.2 "קבוצת בריל", לצרכי המועדון - חברת בריל תעשיות נעליים בע"מ (ח.צ. 520038647) (להלן: "בריל") וחברת הבת שלה, אס.בי.אן הלבשה בע"מ (ח.פ. 513942045) (להלן: "אס.בי.אן"). מובהר, כי קבוצת בריל תהיה רשאית לגרוע ו/או להוסיף, לפי שיקול דעתה, על החברות הכלולות ב-'קבוצת בריל' לצרכי המועדון;

1.3 "משרדי קבוצת בריל" - משרדי קבוצת בריל הנמצאים ברחוב יעקב פרימן 20, ראשון לציון.

1.4 "הרשתות", לצרכי המועדון - רשתות חנויות ומותגי האופנה הבאים של קבוצת בריל: "גלי", "סולוג", "לי קופר", "Nine West", "Easy Spirit", "Showoff", "כל נעל סנטר", "Nautica" ו- "Timberland". קבוצת בריל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לגרוע ו/או להוסיף רשתות לזהות 'הרשתות' הכלולות במועדון.

לצרכי תקנון זה, גם החנות המקוונת, כהגדרתה להלן, תיחשב כ"רשת" הנמנית על רשתות הקבוצה.

1.5 "אתרי הרשתות" - www.leecooper.co.il; www.gali.co.il; www.nine-west.co.il; www.nautica.co.il; www.timberland.co.il: /; www.stepin.co.il . קבוצת בריל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות את כתובות אתרי הרשתות ו/או לגרוע ו/או להוסיף אתרי רשתות שיכללו במועדון.

1.6 "חנות/יות" - חנויות הרשתות בתחומי מדינת ישראל בלבד, לרבות חנויות עודפים והחנות המקוונת, אך למעט נקודות מכירה שאינן בבחינת חנויות הרשתות (למשל, נקודות מכירה סיטונאיות או קמעונאיות, בהן נמכרים/ימכרו מוצרים של קבוצת בריל) הכל כמפורט ברשימת החנויות אשר תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון (ותעודכן מפעם לפעם) במשרדי קבוצת בריל; באתרי הרשתות ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא קבוצת בריל לנכון.

1.7 "חבר" או "חבר מועדון" - חבר במועדון הלקוחות, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה;

1.8 "כרטיס המועדון" או "כרטיס"- כרטיס חבר במועדון הלקוחות;

1.9 "רכישה מזכה" - רכישה בגינה מקבל/צובר חבר מועדון נקודות זכות (CASH BACK) (כהגדרתן ותיאורן בסעיף 7 להלן) לחשבונו. לרכישה מזכה תיחשב רכישה שבוצעה בחנות על-ידי חבר מועדון לצרכים פרטיים בלבד ובהתאם להוראות תקנון זה, באחד מאמצעי התשלום הבאים: (א) כסף מזומן; (ב) כרטיס אשראי; (ג) שיק; (ד) כרטיס מתנה נטען/"גיפט כארד" (Gift Card) שהונפק על-ידי קבוצת בריל, זאת בכפוף ובהתאם להלן: כרטיס מתנה נטען/ "גיפט כארד" (Gift Card) אשר יונפק על-ידי בריל, יהיה ניתן למימוש בכל ה'רשתות' (כהגדרתן בסעיף 1.4 לעיל), למעט ברשתות 'נאוטיקה' ו-'טימברלנד'. ברשתות אלה ('נאוטיקה' ו-'טימברלנד') יכובד כרטיס מתנה נטען/ "גיפט כארד" (Gift Card) אשר יונפק על-ידי אס.בי.אן. בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי כרטיס מתנה נטען/ "גיפט כארד" (Gift Card) אשר יונפק על-ידי אס.בי.אן., יהיה ניתן למימוש ברשתות 'נאוטיקה' ו-'טימברלנד' בלבד, ובכל שאר ה'רשתות' (כהגדרתן בסעיף 1.4 לעיל) יכובד כרטיס מתנה נטען/ "גיפט כארד" (GiftCard) אשר יונפק על-ידי בריל; (ה) שובר זיכוי שהונפק על-ידי בריל או על-ידי אס.בי.אן., זאת בהתאם ובכפוף להלן: שובר זיכוי אשר יונפק על-ידי בריל, יהיה ניתן למימוש בכל ה'רשתות' (כהגדרתן בסעיף 1.4 לעיל), למעט ברשתות 'נאוטיקה' ו-'טימברלנד'. ברשתות אלה ('נאוטיקה' ו-'טימברלנד') יכובד שובר זיכוי אשר יונפק על-ידי אס.בי.אן. בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי, שובר זיכוי אשר יונפק על-ידי אס.בי.אן., יהיה ניתן למימוש ברשתות 'נאוטיקה' ו-'טימברלנד' בלבד, ובכל שאר ה'רשתות' (כהגדרתן בסעיף 1.4 לעיל) יכובד שובר זיכוי אשר יונפק על-ידי בריל; (ו) תווי זהב של שופרסל (למעט ברשת חנויות 'כל נעל סנטר').

יובהר, שרכישה תיחשב לרכישה מזכה רק ביחס ובגין התשלום שבוצע בפועל בקופת החנות (לאחר קבלת הטבות ו/או הנחות מכל סוג שהוא שניתנו, ככל שניתנו למשלם, מכוח היותו חבר במועדון או בכלל).

בכל מקרה מובהר, כי: (א) תשלום בגין רכישת כרטיס המועדון וההצטרפות למועדון או בגין חידוש החברות בו ('דמי הרישום' ו-'דמי החידוש', כהגדרתם להלן); (ב) תשלום בגין רכישת כרטיס מתנה נטען/"גיפט כארד" (Gift Card) שהונפק על-ידי קבוצת בריל או על-ידי אס.בי.אן; ו-(ג) רכישה באמצעות אמצעי תשלום אחר/ים, כהגדרתם להלן - לא ייחשבו לרכישה מזכה.

בנוסף מובהר, כי לא כל רכישה של מוצרי קבוצת בריל תיחשב ל"רכישה מזכה" וכי מוצרי קבוצת בריל שרכישתם לא תיחשב ל"רכישה מזכה" ייקבעו מעת לעת על-ידי קבוצת בריל, לפי שיקול דעתה הבלעדי (ומוצרים אלו יסומנו בהתאם בחנויות).

מובהר גם, כי רכישה שהתשלום בגינה לא כובד/לא נפרע במלואו (לפי העניין) בפועל מסיבה כלשהי (שאינה תוצאת מחדל/מעשה רשלני של קבוצת בריל) לא תיחשב לרכישה מזכה. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לקבוצת בריל במקרה זה, קבוצת בריל תהיה רשאית לבטל נקודות זכות (CASH BACK), שניתנו/נצברו בגין רכישה כאמור ו/או לדרוש מחבר המועדון את תמורתן המלאה.

1.10 "אמצעי תשלום אחר/ים" - כל אמצעי תשלום שאינו נכלל בהגדרת אמצעי התשלום במסגרת רכישה מזכה. לדוגמה, כרטיס מתנה נטען/"גיפט כארד" Gift card)) שלא הונפקו על-ידי קבוצת בריל, תווי קניה (למעט תו הזהב של שופרסל), שוברי/כרטיסי/טפסי הנחה וכיוצ"ב.

1.11 "חנות מקוונת" – אתר סחר אלקטרוני שכתובתו www.stepin.co.il; https://www.runy.co.i למען הסר ספק, יובהר כי החנות המקוונת לא כוללת אתרי הרשתות, לרבות אתרי 'נאוטיקה' ו-'טימברלנד'.

כללי
2.1 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יתנהל מועדון הלקוחות. בכפוף להוראות תקנון זה והדין, קבוצת בריל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות.

2.2 הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

ההצטרפות למועדון והחברות בו
3.1 כל המעוניין (בכפוף לתנאי תקנון זה) להצטרף כחבר במועדון הלקוחות, מוזמן לגשת לאחת החנויות; להירשם כחבר במועדון, באמצעות מילוי טופס רישום ותשלום דמי רישום (כמפורט להלן); ולקבל את כרטיס המועדון.

3.2 חבר במועדון יהיה רק מי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא יחיד (אדם פרטי); (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים; (ג) הוא שילם בגין החברות במועדון דמי רישום בסך של 49.90 ₪ (כולל מע"מ) (להלן: "דמי הרישום") או דמי החידוש כאמור בסעיף 3.4 להלן; (ד) הוא מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון; (ה) הוא עומד (ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון) במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה; ו- (ו) הוא קיבל לידיו את כרטיס המועדון. בכל מקרה, לא יורשו להיות חברים במועדון - תאגידים; ו/או בתי עסק; ו/או לקוחות עסקיים ו/או ארגונים ו/או התאגדויות כלשהן.

3.3 תשלום דמי הרישום יבוצע אך ורק בכסף מזומן או בכרטיס אשראי או בשיק, ולא יתקבלו לשם כך אמצעי תשלום אחרים.

3.4 תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות והרישום ולמשך 12 חודשים. עם תום תקופת החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בכפוף לתשלום דמי חידוש בסך 24.90 ₪ (כולל מע"מ) (להלן: "דמי חידוש"), ועמידה בכל תנאי תקנון זה. מובהר, כי בעת חידוש תקופת החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו, כפי שיהיה בתוקף במועד החידוש, וכי ההטבות עשויות להשתנות ביחס לאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשוני של החבר למועדון.

3.5 על-אף האמור לעיל, קבוצת בריל שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של פרט כלשהו כחבר במועדון ו/או שלא לאשר הארכה/חידוש חברות במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניה בלבד (בכפוף לכל דין רלוונטי) (וכל-זאת, גם במקרה של פרט העומד לכאורה בכל תנאי החברות הקבועים בתקנון זה).

3.6 קבוצת בריל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי הרישום ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם - והכל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק מובהר, כי במידה שחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן דמי הרישום/דמי החידוש הופחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי בגין כך.

3.7 קבוצת בריל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה שתפורסם בדרך סבירה שתיקבע על-ידה. הפסקת פעילות המועדון, ביוזמת קבוצת בריל, תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מקבוצת בריל ו/או ממי מטעמה.

3.8 חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לצורך כך לאחת מהחנויות או למוקד הטלפוני של שירות הלקוחות של קבוצת בריל (כאמור בסעיף 9.1 להלן), ימלא טופס ביטול וישיב לידי קבוצת בריל את כרטיס המועדון שלו. מעת ביטול חברותו, ולמשך 6 חודשים, יוכל החבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מקבוצת בריל ו/או ממי מטעמה.

3.9 ביטל החבר מיוזמתו את חברותו במועדון הלקוחות טרם שחלפו שבועיים מיום שהצטרף לראשונה למועדון או, לפי העניין, מיום שחידש את חברותו במועדון, יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי הרישום/דמי החידוש (לפי העניין), אך זאת בהתקיים התנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא החזיר את כרטיס המועדון לקבוצת בריל; (ב) הוא לא עשה בכרטיס המועדון כל שימוש (ובמקרה של חידוש חברות - החל ממועד החידוש); ו-(ג) הוא לא מימש הטבות כלשהן הנובעות מחברותו במועדון (ובמקרה של חידוש חברות - החל ממועד החידוש). מובהר, כי ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון או לאחר חלוף שבועיים מיום חידוש החברות בו, אינה מזכה בהשבת דמי הרישום ודמי החידוש (לפי העניין).

פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי קבוצת בריל
4.1 החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: (א) שם מלא; (ב) מין; (ג) תאריך נישואים (ככל שקיים); (ד) תאריך לידה; (ה) מספר תעודת זהות; (ו) מספר טלפון נייד (ככל שקיים); (ז) מספר טלפון נייח (ככל שקיים); (ח) פרטי דואר אלקטרוני (ככל שקיים); (ט) כתובת מגורים מלאה; (י) שמות ילדים, ככל שרלוונטי (כולל תאריכי לידה); (יא) חתימה; (יב) תאריך (להלן: "טופס הרישום").

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי מילוי כל הפרטים הבאים ביחס לחבר הינם תנאי חובה להצטרפות למועדון: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר טלפון, חתימה ותאריך.

4.2 האחריות על מילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, באופן קריא וברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, קבוצת בריל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר לא מסר כנדרש את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או מסרם באופן בלתי ברור או בלתי קריא ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל קבוצת בריל.

4.3 במילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, מביע החבר את הסכמתו לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית, על-פי החלטת קבוצת בריל וכן להיכללותו במאגר לקוחות קבוצת בריל מס' 600016134, שבעליו היא חברת בריל תעשיות נעליים בע"מ, ח.צ. 520038647, מרחוב יעקב פרימן 20, ראשון לציון (להלן: "מאגר המידע"), לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים מקבוצת בריל באמצעי המדיה השונים.

4.4 בכפוף לאמור בתקנון זה, קבוצת בריל תעשה שימוש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר, ישירות, וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של קבוצת בריל, ובכלל זה - למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת אחר (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS וכד'), למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון. יובהר, כי חבר מועדון ימשיך להיכלל במאגר המידע גם במקרה בו תסתיים חברותו במועדון (בין מחמת ביטול יזום מצד החבר ו/או מחמת ביטול יזום מצד החברה כאמור בסעיף 5.8 להלן ו/או מחמת סיום תקופת החברות כאמור בסעיף 3.7 לעיל), , אלא אם ביקש החבר (בכתב) מהחברה להסיר עצמו ואת פרטיו ממאגר המידע בהתאם לסעיף 4.11 שלהלן. ואולם מובהר, כי עם תום תקופת החברות במועדון, לא ישמש עוד המידע השמור במאגר אודות חבר המועדון לצורך שליחת דבר פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, אלא אם כן חידש החבר את חברותו במועדון.

4.5 חתימת החבר על גבי טופס הרישום (במסגרתו נותן החבר בין היתר את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר), מהווה גם הסכמה לאפשר לכל יתר החברות בקבוצת בריל (בהווה וכפי שיהיו בעתיד) לעשות שימוש בנתונים לצורכי משלוח דיוור ישיר ו/או פרסומים.

4.6 קבוצת בריל תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע משלוח הדיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור קבוצת בריל, את הדיוור הישיר לחברי המועדון.

4.7 בחתימתו על טופס הרישום נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח קבוצת בריל והוא נותן כאמור את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים כאמור.

4.8 למען הסר ספק מובהר, כי קבוצת בריל תהיה רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון (לרבות אודות רכישותיהם), בהתאם להוראות/צווים של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

4.9 בחתימתו על טופס הרישום, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של קבוצת בריל והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

4.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת, לפנות בכתב למוקד שירות הלקוחות של קבוצת בריל (כאמור בסעיף 9.1 להלן), ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגר המידע, וכן לדרוש מקבוצת בריל, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע ו/או לא יימסר לגורם כלשהו, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.

4.11 בנוסף, רשאי החבר לדרוש כאמור מקבוצת בריל (באמצעות פניה בכתב למוקד שירות הלקוחות) להסיר את עצמו מרשימות הדיוור הישיר בערוץ הרלוונטי של המועדון. ואולם, במקרים כאמור, שומרת קבוצת בריל על זכותה לבטל את חברותו של החבר במועדון הלקוחות.

השימוש בכרטיס המועדון
5.1 כרטיס המועדון הינו אישי בלבד. כרטיס המועדון (על הזכויות/החובות הגלומות בו), אינו ניתן להעברה או לשימוש על-ידי אחר או באמצעות אחר, מלבד שימושו האישי של החבר עצמו. לכל חבר יונפק כרטיס מועדון אחד בלבד.

5.2 חישוב/צבירת ההטבות/נקודות זכות (כהגדרתן להלן) לכל חבר יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן יהיה לאחד/למזג/לצרף קניות ו/או נקודות זכות שבוצעו/נצברו, לפי העניין, בכרטיסי מועדון של חברים שונים. בכל מקרה, רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.

5.3 השימוש בכרטיס המועדון מותנה בהצגתו על-ידי החבר, בצירוף תעודת הזהות של החבר, במעמד הקניה (לרבות בעת מימוש נקודות הזכות). במקרה חריג של אובדן או גניבת כרטיס המועדון, תהיה קבוצת בריל רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר לחבר שימוש חד-פעמי, באמצעות הצגת תעודת זהות, דרכון או רשיון נהיגה של החבר, וזאת עד להנפקת כרטיס מועדון חלופי.

5.4 כרטיס המועדון אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו - 1986.

5.5 האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תישמע כל טענה כלפי קבוצת בריל ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.

5.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס המועדון (להלן: "הליקוי"), על החבר לפנות בכתב למשרדי קבוצת בריל, על מנת להודיע על הליקוי ומרגע קבלת אישור מקבוצת בריל אודות קבלת הודעתו תהא קבוצת בריל אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר החבר עד לאותה העת, הנפקת כרטיס מועדון חלופי והעברת יתרת נקודות הזכות מכרטיס המועדון הישן לכרטיס החלופי.

5.7 במקרה של אובדן כרטיס מועדון ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט קבוצת בריל להנפיק לחבר כרטיס מועדון נוסף במקום זה שהונפק לחבר בעת הצטרפותו למועדון, יחויב החבר בסך של 15 ₪ או 15 נקודות זכות (CASH BACK) (כהגדרתן להלן), אלא אם החליטה קבוצת בריל, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להנפיק את כרטיס המועדון החלופי ללא תמורה.

5.8 קבוצת בריל תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה החבר שימוש שלא כדין בכרטיס המועדון שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעותו ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם קבוצת בריל סבורה, כי חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק לקבוצת בריל (ו/או למי מטעמה או הקשור אליה).

ההטבות לחברי מועדון
6.1 קבוצת בריל תהא רשאית לספק הטבות ו/או לערוך מבצעים ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק בקבוצת בריל או, לפי העניין, באיזו מתוך הרשתות. למען הסר ספק מובהר, כי חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות מהטבת/הנחת מועדון אך ורק בביצוע רכישה באחד מאמצעי התשלום המוגדרים בסעיף 1.9 לעיל. ביצוע רכישה בכל אמצעי תשלום אחר, כהגדרתו בסעיף 1.10 לעיל, לא תזכה את חבר המועדון בהטבת/הנחת מועדון וכן לא תהווה "רכישה מזכה", כהגדרתה בסעיף 1.9 לעיל.

6.2 חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים ויקבלו עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים - והכל, ככל וכפי שאלו יינתנו/ייערכו (לפי העניין), ולפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת בריל.

6.3 קבוצת בריל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים במסגרת מועדון הלקוחות, או לבטלן (במלואן או בחלקן) על-פי שיקול דעתה, וללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה כלפי קבוצת בריל ו/או מי מטעמה.

6.4 קבוצת בריל שומרת לעצמה את הזכות לבחור/לשנות מעת לעת את מתכונת ביצוע הדיוור הישיר בקשר למבצעים והטבות, ובין היתר לבצעו בדרך של הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, 'סליפ'/תלוש קופה, וכל דרך התקשרות מקובלת קיימת אחרת.

6.5 מובהר, כי הזכות למימוש הטבות המועדון בחנויות מותנית בהצגת כרטיס מועדון בתוקף ותעודת זהות של החבר, וכן תלויה, לפי העניין, בסוגי ההטבות, ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

6.6 'הטבות הצטרפות' – עם הצטרפותו כחבר במועדון תעניק קבוצת בריל לחבר הטבות הצטרפות למועדון, כמפורט להלן (להלן: "הטבות הצטרפות")

6.4.1 50 ₪ (המוזנים ומעודכנים בחשבון החבר), כהטבה חד פעמית לרכישת מוצרי קבוצת בריל באחת מהחנויות, בהתאם לבחירת החבר.

את ההטבה הנ"ל ניתן יהיה לממש רק במהלך החודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון (כלומר, אם חודש ההצטרפות היה חודש מרץ 2014, אזי ניתן יהיה לממש את ההטבה רק במהלך חודש אפריל 2014, ולא מעבר לכך).

ההטבה תהיה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד וברכישה אחת בלבד. לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לשיעורין, אף אם במסגרת רכישה כאמור לא מומש מלוא סכום ההטבה.

6.4.2 50 ₪ (המוזנים ומעודכנים בחשבון החבר), כהטבה חד-פעמית למימוש בכל אחת מהרשתות, שאינה הרשת בה בוצעה ההצטרפות למועדון, ברכישה אחת של מוצרי קבוצת בריל ברשת הרלוונטית בסכום העולה על 250 ₪. לדוגמה, אם החבר הצטרף למועדון ברשת 'סולוג' אז הוא יוכל לממש את ההטבה ברשת 'גלי' (או בכל רשת אחרת מהרשתות שאינה רשת 'סולוג') ככל שבוצעה על-ידי החבר רכישה ברשת זו בסכום העולה על 250 ₪.

יובהר, בכל מקרה בו בחר החבר להצטרף למועדון הלקוחות דרך חנויות ה-'מולטי ברנדס' - היינו חנויות (כהגדרתן בסעיף 1.6 לעיל) המשלבות בתוכן מספר רשתות של קבוצת בריל ושאינן בגדר 'רשתות' (כהגדרתן בסעיף 1.4 לעיל) - אזי רשת ההצטרפות, לצורך קבלת הטבות ההצטרפות, תיקבע על-ידי קבוצת בריל.

את ההטבה הנ"ל ניתן יהיה לממש החל מהקנייה העוקבת להצטרפות הלקוח כחבר במועדון, ועד לתום 60 ימים ממועד ההצטרפות למועדון.

ההטבה תהיה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד בכל רשת מתוך הרשתות (פרט לרשת בה בוצעה ההצטרפות למועדון), וברכישה אחת בלבד. לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לשיעורין, אף אם במסגרת רכישה כאמור לא מומש מלוא סכום ההטבה.

במהלך קיום מבצעים מסוימים בקבוצת בריל (ככל וכפי שיוגדרו ויבוצעו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת בריל) תהיה קבוצת בריל רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות ההצטרפות.

למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן לממש בעסקה בודדת את שתי הטבות ההצטרפות הנ"ל בו זמנית, אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.

6.7 'הטבת יום הולדת' - הנחה אישית חד-פעמית, בשיעור 20% מסכום רכישה בודדת שיבצע החבר בכל אחת מהרשתות בחודש הלועזי בו חל יום הולדתו.

מובהר, כי ההטבה מוגבלת לרכישה אחת בכל רשת בסכום כולל של עד 700 ₪ וכוללת כפל מבצעים. לא ניתן יהיה לממש את ההטבה בכל אחת מהרשתות לשיעורין, אף אם במסגרת רכישה כאמור לא מומש מלוא סכום ההטבה.

עוד מובהר, כי לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש לועזי שבו חל יום הולדתו, יהיה זכאי למימוש הטבת יום הולדת כאמור בסעיף זה החל מהשנה הלועזית העוקבת.

לקוח שמועד חברותו במועדון פג תוקף בחודש בו חל יום ההולדת שלו ומחדש חברות במועדון בחודש בו חל יום הולדתו, יהיה זכאי למימוש הטבת יום הולדת באופן מיידי במהלך החודש הקלנדארי בו חידש את החברות במועדון, בו חל גם יום הולדתו. ואולם יובהר, כי הטבת היום הולדת ניתנת למימוש פעם אחת בלבד במהלך תקופה של 12 חודשים (דוגמה: אם לקוח חידש את חברותו במועדון במהלך החודש בו חל יום הולדתו, למשל בחודש אוקטובר 2017, הוא יהיה זכאי למימוש הטבת יום ההולדת באופן מיידי באותו חודש הצטרפות, דהיינו אוקטובר 2017, ולא יהיה זכאי לממש את ההטבה פעם נוספת בחודש אוקטובר 2018, אלא אם כן יחדש שוב את חברותו במועדון הלקוחות, שכן ההטבה ניתנת פעם אחת בלבד במהלך כל תקופת חברות שנתית).

6.8 מובהר, כי מימוש 'הטבת יום ההולדת' או 'הטבות הצטרפות' כהגדרתן לעיל (וככל וכפי שתשתנינה בעתיד) יהווה 'רכישה מזכה' אך ורק ביחס לסכום ששולם (אם שולם) בקופת החנות בפועל בעת המימוש, בכסף מזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בשיק (לדוגמה, אם חבר רכש מוצרים בסך 300 ₪, אך לאור הטבת ההצטרפות, שילם בפועל רק 250 ₪, אזי הסכום ששולם על-ידי החבר בקופה בפועל – 250 ₪ - הוא הסכום שיחושב לצורך 'רכישה מזכה' וצבירת נקודות זכות).

6.9 חבר אשר לא מימש את ההטבות לעיל בתוך תקופת המימוש שלהן, מכל סיבה שהיא, יאבד את זכאותו לאותן הטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מקבוצת בריל ו/או ממי מטעמה.

6.10 למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן יהיה לממש בעסקה בודדת את ההטבות הנ"ל ('הטבות הצטרפות' ו- 'הטבת יום הולדת'), בו זמנית, אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.

צבירת ומימוש "נקודות זכות" (CASH BACK)
7.1 עם הצטרפותו למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה (כהגדרת מונח זה לעיל), נקודות זכות בשווי 10% מסכום הרכישה המזכה ששולם בפועל בקופת החנות. לדוגמה, אם סכום הרכישה המזכה בפועל היה 100 ₪, אזי החבר יהיה זכאי, בגין רכישה מזכה זו, לכמות של 10 נקודות זכות (להלן: "CASH BACK" או "נקודות זכות").

7.2 קבוצת בריל רשאית לשנות מעת לעת את שיעור ה- CASH BACK הנצבר בכל רכישה מזכה ובגינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, וללא כל הודעה מוקדמת.

7.3 CASH BACK הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 (אחד) ₪ כל אחת, אותן צובר החבר ואשר אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה לכסף ישראלי או לכל כסף/מטבע אחר ו/או לשובר זיכוי.

7.4 צבירת ה-CASH BACK תתבצע בחשבון אחד בלבד של הלקוח - הוא חשבון החבר.

7.5 צבירת ומימוש CASH BACK מותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף על-ידי החבר (המבצע רכישה מזכה), העברתו ואישורו במערכות המיחשוב של קבוצת בריל וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות. בכל מקרה, לא יתאפשרו/יותרו צבירה ו/או מימוש CASH BACK בדיעבד למי שלא ביצע את הרכישה המזכה במתכונת הנדרשת בתקנון זה. כמו כן, לא יינתנו הטבות בדיעבד בגין רכישות שבוצעו לפני הצטרפותו של חבר למועדון.

7.6 מימוש נקודות ה-CASH BACK יותנה בכל פעם בקיומה של יתרת זכות מינימאלית של 31 יחידות (31 ₪) CASH BACK (נקודות זכות) הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש ה- CASH BACK תפחת יתרת יחידות ה- CASH BACK של החבר מתחת ל-31 יחידות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית ה- CASH BACK שנותרה לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו בחשבונו מחדש לפחות 31 יחידות CASH BACK כאמור.

7.7 חבר מועדון רשאי לממש את נקודות הזכות שברשותו (בכפוף בין היתר לתנאים המפורטים בסעיף 7.6 שלעיל) - וזאת בנוסף להטבות/הנחות (בשיעור באחוזים) להן החבר זכאי מכוח היותו חבר מועדון (כגון: הנחת יום הולדת כאמור בסעיף 6.7 לעיל) ו/או הנחות יעודיות אחרות (בשיעור באחוזים), אשר תעניק (ככל שתעניק) החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחברי המועדון בלבד ו/או לכלל לקוחות החברה (להלן: "הנחה/ות יעודית/יות באחוזים"). ואולם, במקרה זה (בו חלה על רכישת מוצר/ים מסוים/ים גם הנחה יעודית באחוזים) - והחבר חפץ לממש במסגרת אותה רכישה גם את נקודות הזכות - אזי ההנחה היעודית באחוזים תחול בגין מחיר המוצר/ים הרלוונטי/ם, רק לאחר שימומשו בעניינו/ם נקודות הזכות שלרשות החבר.

7.8 לא ניתן לממש נקודות CASH BACK באותה העסקה (הרכישה המזכה) בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת - קרי, ברכישה מזכה נפרדת שבוצעה לאחר קבלת ה-CASH BACK הנ"ל. חברי המועדון רשאים לממש את ה- CASH BACK שברשותם בכל הרשתות, ללא קשר לרשת אחת או יותר (מתוך הרשתות) שבה בוצעו הרכישות המזכות שבגינן נצברו נקודות ה- CASH BACK.

7.9 מובהר, כי במעמד ובגין רכישת מוצרי קבוצת בריל בחנויות, על דרך מימוש CASH BACK, לא תתבצע צבירה של CASH BACK.

7.10 לא כל מוצרי קבוצת בריל יהיו ניתנים למימוש (רכישה) באמצעות CASH BACK (באופן מלא ו/או חלקי). קבוצת בריל תקבע מעת לעת, ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, אילו מוצרים לא ניתן לממש (לרכוש) באמצעות CASH BACK (ומוצרים אלו יסומנו בהתאם בחנויות).

7.11 בהתאם לכך, חלק ממוצרי קבוצת בריל יועמדו למכירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת בריל, תוך מתן חלופות/מתכונות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן;

7.11.1 תשלום בכסף מזומן או בכרטיס אשראי או בשיק;

7.11.2 תשלום באמצעות כרטיס מתנה נטען/'גיפט קארד' (Gift Card) ו/ או שוברי זיכוי שהונפקו על-ידי בריל או על-ידי אס.בי.אן., זאת בכפוף ובהתאם להלן: כרטיס מתנה נטען/ "גיפט כארד" (Gift Card) ו/או שוברי זיכוי אשר יונפקו על-ידי בריל, יהיו ניתנים למימוש בכל ה'רשתות' (כהגדרתן בסעיף 1.4 לעיל), למעט ברשתות 'נאוטיקה' ו-'טימברלנד'. ברשתות אלה ('נאוטיקה' ו-'טימברלנד') יכובד כרטיס מתנה נטען/ "גיפט כארד" (Gift Card) ו/או שוברי זיכוי אשר יונפקו על-ידי אס.בי.אן. בלבד. למען הסר ספק, יובהר כי כרטיס מתנה נטען/ "גיפט כארד" (Gift Card) ו/או שוברי זיכוי אשר יונפקו על-ידי אס.בי.אן., יהיו ניתנים למימוש ברשתות 'נאוטיקה' ו-'טימברלנד' בלבד, ובכל שאר ה'רשתות' (כהגדרתן בסעיף 1.4 לעיל) יכובד כרטיס מתנה נטען/ "גיפט כארד" (Gift Card) ו/או שוברי זיכוי אשר יונפקו על-ידי בריל;

7.11.3 תשלום של חלק מהתמורה בכל אחד ו/או בשילוב של החלופות/מתכונות המוזכרות לעיל.

7.12 במעמד רכישת מוצרי קבוצת בריל בחנויות, לא ניתן יהיה לבצע שימוש הן בכרטיס המועדון והן בכרטיס הנחה/הטבה פעיל אחר מכל סוג שהוא ו/או בטפסי הנחה/הטבה לחברות/מוסדות, ככל שישנם ברשות החבר (להלן ביחד: "כרטיס אחר"). יובהר שחברי המועדון אשר ברשותם כרטיס אחר (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מהכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. מובהר, כי ביצוע רכישה באמצעות כרטיס אחר לא תיחשב לרכישה מזכה.

7.13 במידה וחבר ניצל באופן כלשהו CASH BACK מעבר למגיע לו, וזאת בין היתר, בשל תקלה או שיבוש כלשהו אצל קבוצת בריל (לרבות, טעות ו/או שיבוש במערכות המחשוב של קבוצת בריל), תהיה קבוצת בריל רשאית לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות (CASH BACK) שנוצלה כאמור מעבר למגיע לחבר, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות הזכות.

7.14 הרישום המתנהל והנמצא בידי קבוצת בריל הוא זה אשר יקבע את סכום/כמות ה- CASH BACK שצבר כל חבר, ויחשב לראיה מהימנה בדבר נכונות הנתונים. חבר הסבור, כי חלה טעות ברישום צבירת ה- CASH BACKשלו ו/או שיש לו כל טענה אחרת בקשר למועדון הלקוחות, רשאי לפנות בכתב למוקד שירות הלקוחות של קבוצת בריל ולהעלות בכתב את השגותיו, והוא יענה בהקדם האפשרי לפי נהלי קבוצת בריל.

7.15 מימוש נקודות CASH BACK יתאפשר במשך כל תקופת החברות במועדון הלקוחות וכן למשך תקופה של 6 חודשים מעת סיום החברות במועדון (בין מחמת ביטול יזום של החבר ובין מחמת סיום תקופת החברות והכל פרט למקרה כאמור בסעיף 3.7 לעיל) (להלן: "תקופת המימוש"). למען הסר ספק מובהר, כי ככל שבמהלך תקופת המימוש לא חידש החבר את חברותו במועדון, אזי עם תום תקופת המימוש, תימחק יתרת ה- CASH BACK שצבר החבר. עוד מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך תקופת המימוש, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מקבוצת בריל ו/או ממי מטעמה.

7.16 מובהר, כי במסגרת רכישה של מוצרי קבוצת בריל באמצעות אמצעי תשלום אחרים, לא יוכל החבר ליהנות מהטבות המועדון, ולא יצבור בגין הרכישה CASH BACK.

7.17 בירור לגבי מצב צבירת נקודות CASH BACK לזכות החבר ניתן לעשות בחנויות או במוקד הטלפוני של שירות הלקוחות של קבוצת בריל, כאמור בסעיף 9.1 להלן.

זיכויים והחלפות
8.1 ביטול עסקאות, זיכויים והחלפות יעשו על-פי נהלי ההחזרות וההחלפות של קבוצת בריל, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת בריל ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.

8.2 במידה וכנגד החזרת פריט ממוצרי קבוצת בריל תוחזר לחבר המועדון התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי ו/או ימסר שיק ו/או שובר זיכוי, הכל על-פי נהלי החברה - כי אז יקוזז מחשבונו של רוכש הפריט, ככל שהינו חבר מועדון, ה- CASH BACK שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות (CASH BACK) שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו, ועם מימושו של שובר הזיכוי, יינתנו אותן נקודות הזכות לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.

8.3 במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים (להלן: "פריטי המימוש"), כי אז כנגד השבת התמורה בגין הפריט המוחזר יוחזרו גם פריטי המימוש ואם נעשה בהם שימוש, ישלם החבר את שוויים.

8.4 זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים במועדון, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל.

מידע ובירור פרטים
9.1 לקבלת מידע ולבירור פרטים, לרבות קבלת מענה לשאלות בכל עניין הקשור למועדון הלקוחות, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של קבוצת ברילאו באי-מייל: cs@brillind.co.il או לפנות בדואר לכתובת: רחוב יעקב פרימן 20, ראשון לציון.

כללי
10.1 חבר מועדון יורשה לצבור CASH BACK ו/או לממש CASH BACK ו/או לממש את הטבות ההצטרפות ו/או את הטבת יום ההולדת, אך ורק במסגרת ביצוע רכישה מזכה (כהגדרתה לעיל).

10.2 עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה, וככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר במועדון. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, תוך תיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות, במשרדי קבוצת בריל, וכן הוא יפורסם באתרי הרשתות.

10.3 קבוצת בריל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי קבוצת בריל ויפורסם בחנויות ובאתרי הרשתות ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא קבוצת בריל לנכון.

10.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצת בריל תהיה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, את סמליו וכד'.

10.5 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.

10.6 כל התנהגות/פעולה של קבוצת בריל לטובת חבר מועדון, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כויתור של קבוצת בריל על זכויותיה ו/או על התחייבויות של חבר כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את קבוצת בריל.

10.7 מתן ההטבות השונות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של קבוצת בריל. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו, באופן זמני, מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל קבוצת בריל לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כלשהן נגד קבוצת בריל ו/או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות המועדון לסדרה.

10.8 הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לחברות במועדון (להלן ביחד: "מחלוקת")- הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למועדון הלקוחות/לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

** תקנון מעודכן החל מיום 9.5.2018.

קבוצת בריל